Yahia Roshdi Daif

Yahia Roshdi Daif


Senior Asset Management Engineer
Methanex