Hao Wang

Hao Wang


CTO - Northern Africa Region, Energy Business Unit
Huawei Technologies