Shady Elshazly

Shady Elshazly


Zohr MWS Project Manager
DNV GL, Egypt